شفقنا زندگی
   سه‌شنبه 20 مهر 1396
    سلامت، سلامت نیوز
   نسخه چاپی
       

علت امتناع ايراني ها از مراجعه به روانپزشک


سلامت نیوز: ايراني ها خيال خودشان را راحت كردند. ايراني ها به روانپزشك و روانشناس مراجعه نمي كنند چون هزينه اين خدمات از موجودي جيب شان بيشتر است و بيمه از پوشش اين خدمات خودداري مي كند و مردم ديوانه نيستند كه نياز به مراجعه به روانپزشك داشته باشند. بهگزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: صرف نظر از مطالعات پراكنده اي كه در فاصله سال هاي ١٣٤١ تا ١٣٥٠ درباره شيوع اختلالات روان در ايران انجام شد و ميزان شيوع اختلالات را طي ٩ سال مطالعه، ١١/٩ الي ١٨/٦ درصد برآورد كرد، طي سال هاي ١٣٧٨ تا ١٣٩٠ سه پيمايش سلامت روان در كشور انجام شد كه نتايج آخرين مطالعه، تا امروز و پس از گذشت ٦ سال هم، مورد استناد وزير بهداشت و رييس سازمان بهزيستي براي برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي كلان و بودجه بندي و اعتباردهي است. مجريان اين پيمايش، همان زمان خلاصه اي از نتايج را در اختيار خبرنگاران گذاشتند كه بنا بر همان خلاصه، نخستين عدد نگران كننده اين بود كه ٢٣/٦ درصد از جمعيت ١٨ تا ٦٤ ساله كشور دچار يكي از انواع اختلالات روان، از خفيف تا شديد هستند. همين عدد كافي بود كه اقدامات براي تدوين و نهايي شدن سند سلامت روان تسريع شده و نموداري از وضعيت موجود و آنچه بايد به عنوان سياست هاي اجرايي مدنظر باشد، ترسيم شود. نتايج منتشر شده در اين سند، حتي از آمار اوليه اعلام شده درباره شيوع اختلالات رواني هم نگران كننده تر بود. بنا بر آنچه در اين سند منتشر شد، تعداد تخت هاي روانپزشكي در كل كشور ١٢ هزار بود كه توزيع عادلانه اي هم در تمامي استان ها نداشت. تعداد تخت هاي اورژانس روانپزشكي در كل كشور ٢٤٨ بود كه در ١٧ استان كشور اين موجودي صفر بود. تعداد تخت روانپزشكي اطفال در كل كشور ٢٢٩ تخت بود كه اين عدد در ٢٣ استان كشور صفر بود، در كل كشور فقط ٣٤ بيمارستان تخصصي روانپزشكي فعال بود كه ٩ استان از وجود چنين مركزي محروم بودند. ٧٦ بيمارستان عمومي داراي بخش روانپزشكي، ١١٥ درمانگاه، ٤٥ كلينيك و ٥٠٠ مطب خصوصي هم مجموع بضاعت كشوري ارايه خدمات روانپزشكي در كنار بيمارستان هاي فعال بودند، تعداد روانپزشكان در كل كشور يك هزار نفر برآورد شد و سه هزارو ٨٠٠ پزشك عمومي دوره ديده، بار ٨٠ درصد مراجعات روانپزشكي روانشناختي روستانشينان را برعهده داشتند. كنار هم قرار دادن موجودي مورد نياز براي مداخلات موثر در اختلالات رواني كافي بود كه نااميدي متوليان وقت سلامت شدت بگيرد اما از آنجا كه نتايج اين سند در سال دوم دولت دهم اعلام شد، مسوولان دولت وقت ترجيح دادند اقدامات مدنظر و لازم را به دولت هاي پيش رو واگذار كنند. جزييات پيمايش كشوري سلامت روان چه بود و چه شد؟ نتايج پيمايش كشوري سلامت روان كه سال ٩٠ منتشر شد نسبت به ٢ مطالعه پيشين تفاوت هايي داشت كه مجريان طرح را به ابراز نگراني درباره افزايش شيوع اختلالات رواني در كشور واداشت. در مطالعه كشوري كه سال ١٣٧٨ بر ٣٥ هزار و ١٤ نفر از جمعيت شهري و روستايي بالاتر از ١٥ سال كشور و با عنوان طرح ملي سلامت و بيماري انجام شد، شيوع اختلالات روان در كشور، ٢١ درصد برآورد شد كه ٢٥/٩درصد زنان و ١٤/٩ درصد مردان دچار انواعي از اختلالات بودند و ميزان شيوع اختلالات در جمعيت روستايي ٢١/٣ درصد و در جمعيت شهري ٢٠/٩درصد برآورد شد در حالي كه مجريان طرح، شيوع اختلالات را در شهر تهران، ٢١/٥درصد اعلام كردند. شيوع اختلالات شديد در جمعيت بالاتر از ١٥ سال كشور، ٠/٦درصد بود در حالي كه ٢٠/٥ درصد افراد متاهل و ٤٢/٤درصد افراد مطلقه دچار اختلالات سايكوتيك (شديد) بودند. پس از انجام پيمايش كشوري در سال ١٣٨٠ و در ٢٥ هزار و ٣٦ نفر از جمعيت بالاتر از ١٨ سال كشور، اعلام شد كه اختلالات روان، رتبه دوم بار بيماري ها را در كشور به خود اختصاص داده و بر اساس نتايج اين پيمايش، ١٧/١٠ درصد از جمعيت بالاتر از ١٨ سال كشور دچار يكي از انواع اختلالات بودند كه ميزان شيوع در زنان، ٢٣/٤ درصد و در مردان، ١٠/٨٦درصد اعلام شد. در اين مطالعه و نسبت به مطالعه پيشين كه دو سال پيش تر انجام شده بود، شيوع اختلالات سايكوتيك به ٠/٨٩درصد افزايش يافته بود و ١٢/٥٩ درصد از جمعيت شهرنشين و ٩/٣٦ درصد از جمعيت روستايي دچار يكي از انواع اختلالات بودند. در اين مطالعه، شيوع اختلالات در افراد مجرد ٨/٧٤درصد برآورد شد ضمن آنكه ١٣/٨٠ درصد از افراد بي سواد، ١٢/٠٥ درصد از مردان بيكار شده و ١٥/٤٨ درصد از زنان خانه دار هم در فهرست مبتلايان اختلالات روان قرار داشتند. نتايج پيمايش سال ٩٠ هم كه در ٧ هزار و ٨٨٦ نفر از جمعيت ١٨ تا ٦٤ ساله كشور انجام شد، نشان داد كه: ٢٣/٦ درصد از جمعيت كشور در گروه سني مورد مطالعه، دچار يكي از انواع اختلالات رواني بودند كه بنا بر تفكيك جنسيتي، ميزان شيوع در زنان، ٢٦/٥ درصد و در مردان ٢٠/٨ درصد بود. ١٣/٦ درصد از تعداد كل مبتلايان دچار افسردگي بودند كه بنا بر تفكيك جنسيتي، شيوع افسردگي در زنان ١٦/٥ درصد و در مردان ١٠/٧ درصد گزارش شد. ٦/٢ درصد از مبتلايان اختلالات روان، يك سال پيش از انجام پيمايش افكار خودكشي داشتند، ٤/٠٤ درصد برنامه مشخصي براي خودكشي داشتند و ١/٣ درصد هم اقدام به خودكشي داشتند. نتاج اين مطالعه نشان داد كه از مجموع مبتلايان اختلالات رواني، فقط ٤٤ درصد، براي دريافت خدمات درماني مراجعه كرده بودند و فقط ٤٥ درصد از بيماران برخوردار از پوشش بيمه اي، موفق شده بودند از بيمه خود به طور كامل براي دريافت خدمات سرپايي روانپزشكي استفاده كنند و اين رقم در دريافت خدمات بستري روانپزشكي به ٤٠ درصد كاهش يافته بود. در حالي كه ٤٩/٦ درصد از مبتلايان يكي از دلايل مراجعه نكردن براي درمان را مشكلات مالي در پرداخت هزينه درمان اعلام كرده بودند، ٢٦/٦درصد بيماران به علت فقدان پوشش بيمه اي براي درمان مراجعه نمي كردند و ٤١ درصد بيماران هم از ادامه درمان منصرف مي شدند. از جمع مبتلاياني هم كه نياز جدي به بستري داشتند، ٥٦ درصد به علت مشكل در پرداخت هزينه بستري و ٣٢/٥درصد به علت محروميت از پوشش بيمه اي براي بستري اقدام نكرده بودند. در حالي كه نتايج اين پيمايش نشان مي داد كه دو سوم و معادل ٤٨/٨درصد خدمات روانپزشكي توسط بخش خصوصي ارايه مي شود و بخش دولتي فقط بار ٠/٦ درصد خدمات را بر دوش دارد، بيشترين تعداد تخت هاي بستري در مراكز درماني دولتي مستقر بود و همچنين، برآورد نهايي نشان مي داد كه فقط ١٥/٦درصد مبتلايان اختلالات روان، در طول يك سال حداقل خدمات را دريافت كرده اما حدود ٨٥ درصد، از دريافت خدمات مناسب محروم هستند. سال ١٣٨٩ و زمان انجام اين پيمايش، ٢٧/٦ درصد درآمد سرانه خانوار داراي بيمار اعصاب و روان براي مشكلات جسماني رواني فرد بيمار هزينه مي شد و اختلالات روان، ١٤ درصد بار بيماري هاي كشور را به خود اختصاص داده بود آن هم در حالي كه ٣٤ درصد از جمعيت دچار اختلالات روان دچار اختلالات شديد، ٢٩/٥ درصد دچار اختلالات متوسط و ٣٦/٢ درصد دچار اختلالات خفيف بودند. با گذشت ٦ سال از انجام پيمايش ملي سلامت روان و انتظار تغييراتي در سياستگذاري ها براي افزايش رغبت شهروندان به مراجعات روانپزشكي و بهره مندي از مداخلات موثر، صديقه خادم؛ كارشناس سلامت روان دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت در گفت وگو با اعتماد در تشريح وضعيت موجود و پيش رو مي گويد: هنوز هم با انگ مراجعه به روانشناس و روانپزشك به دليل نگراني از قضاوت اطرافيان مواجهيم و حتي مبتلايان در صورت نياز به بستري، به دليل ترس از همين انگ، ترجيح مي دهند به جاي بستري در بيمارستان هاي روانپزشكي، در بخش روانپزشكي بيمارستان هاي عمومي بستري شوند. البته در نتيجه تلاش رسانه ها براي انگ زدايي از بيماري هاي اعصاب و روان، شرايط امروز نسبت به سال ٩٠ بهتر شده و شايد در شهرهاي بزرگ، انگ بيماري رواني كمتر شده باشد اما همچنان در شهرهاي كوچك و روستاها با اين انگ مواجهيم و قابل انكار نيست. فقدان پوشش بيمه اي خدمات روانشناختي هم، همچنان به صورت يك مشكل حل نشده باقي مانده اما در طرح تحول سلامت مقرر شد كه به ازاي هر ٢٥٠٠ نفر جمعيت شهري، يك روانشناس در مركز جامع خدمات سلامت مستقر شده و خدمات روانشناختي رايگان ارايه دهد كه از سال گذشته، استقرار روانشناسان آغاز شده اما هنوز در برخي شهرها، جذب روانشناس ادامه دارد و تا سال آينده هم اين برنامه به روستاها و مراكز بهداشت روستايي خواهد رفت كه اميدواريم اجراي اين برنامه، در شهر و روستا بتواند ناكافي بودن پوشش بيمه اي و گراني خدمات روانشناختي را جبران كند. هرچند كه تعيين تعرفه خدمات روانشناسي و روانپزشكي برعهده وزارت بهداشت نيست اما ايجاد پوشش بيمه اي مناسب، مي تواند گراني خدمات مداخله اي را كمرنگ كند. دولت يازدهم نگران شد طي سال هاي ٩٢ تا ٩٦، و در افت و خيز آمد و شد دولت يازدهم و دوازدهم، وضعيت خدمات سلامت روان تغيير محسوس رو به پيشرفت نداشت و سهم سلامت روان از بودجه سلامت، مانند سال هاي دهه ٨٠ و اوايل دهه ٩٠، همان ٣ درصد باقي ماند و تنها اتفاق متفاوت، افزايش تعداد تخت هاي بستري بود. پوشش بيمه اي خدمات روانپزشكي همچنان، ناكافي و خارج از توان مبتلايان اختلالات روان است و فقط اعداد هزينه هاي پرداختي از جيب مردم ارتقا يافته است. سال ١٣٩٠ و همزمان با انتشار نتايج سومين پيمايش ملي سلامت روان، تعرفه روانپزشك در بخش دولتي ٦ هزار و ٥٠٠ تومان و در بخش خصوصي ١٨ هزار تومان بود. سال ١٣٩٦، تعرفه روانپزشك در بخش دولتي ٢٠ هزار تومان و در بخش خصوصي، ٥١ هزار و ٥٠٠ تومان تعيين شد. در ابتداي فعاليت دولت يازدهم، مديركل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت اعلام كرد كه ١٧/٩ درصد بيماران داراي اختلال رواني، براي تامين هزينه هاي بستري ناچار به قرض يا فروش وسايل زندگي خود هستند و حداكثر پوشش بيمه اي بستري بيماران دچار اختلال روان، ٥٦ روز در سال است. فقط چند ماه پيش از اين اعلام و در هفته هاي پاياني سال ٩١، مدير سابق اين دفتر به استناد نتايج همين پيمايش اعلام كرد كه ميانگين روزهاي بستري در بخش روانپزشكي، ١١/٣ روز و در بخش هاي غيرروانپزشكي ٤/٢ روز بوده و در حالي كه هزينه بستري پرداخت شده از جيب بيماران براي يك نوبت بستري در بخش رواني، ٢٠٣ هزار تومان برآورد شده و ميانگين هزينه بستري بيماران رواني در طول يك سال، ٢١٩ هزار تومان بوده و در صورت نياز به مداخلات جسمي، اين هزينه به ٨٢١ هزار تومان در سال افزايش مي يابد كه اين رقم، نشانه نگران كننده اي از نزديك شدن بيماران روانپزشكي به خط فقر است. با وجود آمارهاي موجود، آنچه ضروري بود و اتفاق موثري هم براي كمرنگ شدنش رخ نداد، كاهش و تعديل هزينه هاي مراجعات روانپزشكي و افزايش پوشش بيمه اي خدمات روانشناختي و مداخلات موثر بود علاوه بر آنكه روند معمول دولت هاي پيشين هم دنبال شد به اين معنا كه حد اقدامات انجام شده طي ٦ سال گذشته براي فرهنگ سازي در جامعه و انگ زدايي از مراجعات روانپزشكي و روانشناختي تقريبا صفر است. اگر امروز، مراجعات روانشناختي شهرونداني كه به مرحله اضطرار رسيده اند افزايش يافته، نه به دليل اقدامات دولت براي فرهنگ سازي در اين زمينه، بلكه به دليل دلسوزي خود شهروندان براي هموطنان شان بوده كه با مشاهده شرايط نابسامان قوم و خويش يا دوستان و همكاران شان، آنها را به مراجعه به روانپزشك يا روانشناس توصيه كرده اند همزمان كه در دل شان، ترحم نابخشوده اي هم روا داشته اند نسبت به كسي كه در معرض ديوانگي و رواني شدن قرار گرفته است. تاثير مثبت اين اتفاق، به دليل ناچيز بودن آن آنقدر كمرنگ است كه حالا، مسوولان سازمان بهزيستي كشور هم، نگراني خود را آشكار كرده اند. دهه نخست شهريور ماه، حبيب الله مسعودي فريد؛ معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گفت وگوي رسانه اي خود هشدار داد كه ٥٠ درصد اختلالات روان، زير سن ١٤ سالگي و ٧٥ درصد اختلالات روان زير سن ٢٤ سالگي شروع مي شود. هنگامي كه سخن از اختلالات روان به ميان مي آيد نبايد فقط به آدمي فكر كنيم كه مي خواهد آدم بكشد بلكه منظور از فرد مبتلا به اختلالات روان، فردي است كه مديريت هيجانات خود را ندارد. پدر و مادري كه نمي تواند خشم خود را كنترل كند و هنگام انجام كار اشتباه از سوي كودك او را تنبيه بدني مي كند، برخي افراد كه مبادرت به كودك آزاري مي كنند، والديني كه نمي دانند روش فرزندپروري و روش برخورد و روش صحيح تربيت كودك چيست، همه اينها به نوعي مبتلا به اختلال روان هستند. مسعودي فريد در گفت وگو با اعتماد در توضيح علت نگراني خود و ساير همكارانش در سازمان متولي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي از بابت ناديده گرفته شدن اهميت سلامت روان در ايران مي گويد: مردم، فقط بخشي از مقصران ناديده گرفته شدن اهميت سلامت روان هستند چون انگ اجتماعي بيماري رواني تقريبا در تمام كشورها وجود دارد اما ببينيم سياستگذاري ها در اين زمينه چگونه عمل كرده است. بنا بر نتايج مطالعات بين المللي، بايد ١٠ درصد بودجه سلامت كشورها براي سلامت روان هزينه شود و در بدبينانه ترين شرايط، اين رقم به ٥ درصد برسد در حالي كه در ايران، اين عدد حدود ٣ درصد است. اگر مداخله براي درمان برخي مهم ترين اختلالات روان مثل اختلالات اضطرابي شديد يا افسردگي، از سن كودكي آغاز نشود، مداخلات در سنين بالاتر، پاسخ لازم را نخواهد داشت و مدارس، مكان بسيار مناسبي براي آغاز غربالگري اختلالات روان، شناسايي و مداخله به موقع و آموزش مهارت هاي زندگي و روابط اجتماعي عاري از خشونت است. در بسياري كشورها، زمان بستري بيماران در مراكز درماني تا حد ممكن كاهش يافته تا سپري شدن دوره درمان در محيط خانواده، نقش خانواده را هم در بهبودي بيمار افزايش داده و به انگ زدايي از بيماري رواني كمك كند. در عين حال، با وجود آنكه ادعا درباره نقش مستقيم شرايط اقتصادي در بروز يا تشديد اختلالات روان دشوار است اما نتايج مطالعات، براي هريك از عوامل موثر در بروز اختلالات رواني سهمي در نظر گرفته و بنابراين، مي پذيريم كه فقر، بيكاري، فقدان مهارت ارتباطي،ژنتيك، سابقه اختلالات سايكوتيك در خانواده مثل سابقه خودكشي، فقدان مهارت فرزندپروري و حتي معلوليت فرزندان، مي تواند عوامل خطر موثر در بروز و شيوع باشد. مجموع عوامل موثر در بروز اختلالات روان و همچنين آمار اختلالات روان، ضرورت سطح بندي خدمات سلامت روان، تسهيل دسترسي به مهم ترين خدمات سلامت روان، غربالگري زودهنگام اختلالات و آموزش عمومي اهميت سلامت روان را پررنگ مي كند. از سال هاي نخست دهه ٨٠، سازمان بهزيستي با ايجاد ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن و دعوت از فعالان بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي موثر در حمايت و نگهداري از اين بيماران، تلاش موثري داشت براي خدمت دهي به بيماراني كه به دليل مزمن شدن علايم و عوارض بيماري و شدت گرفتن آسيب زايي بيماري براي خود و اطرافيان، از خانه و خانواده رانده شده و به خيابان ها پناه برده بودند. مشاهده زنان و مرداني كه صرفا به دليل روانپريشي بهبود نيافته، شب هاي سرد زمستان و روزهاي گرم تابستان را با ظاهر مندرس و ژوليده و كثيف، گرسنه و تشنه در گوشه و كنار خيابان ها سر مي كردند، از تصاوير رقت آور و فراموش نشدني سال هايي است كه جز معدود مراكز دولتي با ظرفيت اندك، هيچ پناهي براي بيماران رواني مزمن وجود نداشت آن هم در كشوري كه روي كمربند حوادث طبيعي قرار گرفته بود و خاطره مردمش پر بود از آشوب روزهاي سرنگوني يك رژيم و انقلاب براي روي كار آمدن حكومتي جديد و ٨ سال جنگ تحميل شده و آوارگي. امروز، مراكز متعددي در هر استان، پذيراي بيماراني است كه به علت شدت يافتن علايم بيماري، نام ديگري پيدا كرده اند؛ مزمن ها. اما هرچقدر خاطرات ايراني ها رنگارنگ است و هنوز تا اشباع شدن فاصله بسيار دارد، حجم حافظه شان بسيار اندك است. ايراني ها اين هشدار را به ياد نسپرده اند كه ناديده گرفتن ساده ترين و نخستين نشانگان اختلالات رواني، مي تواند به آنجا برسد كه روزي، همسايه مان، قوم و خويش مان، خودمان هم در نوبت انتظار پذيرش يكي از مراكز نگهداري بيماران رواني مزمن ايستاده باشيم.

مطلب در سایت اصلی

اخبار مرتبط

سلامت

نیک صالحی

محصولاتی که با وجود داشتن چربی باعث کاهش وزن میشوند!
فواید و مزایای وارد کردن پیازچه به رژیم غذایی!
با خوردن این خوراکی ها همیشه جوان بمانید!
خوردن سالاد با روغن چه تاثیری روی بدن دارد؟!
میوه ای مفید که باعث بهبود توجه و تمرکز در کودکان میشود!
بی خوابی خود را با خوردن این میوه درمان کنید!
آیا مصرف نوشابه های رژیمی به سلامت بدن آسیب می رساند؟!
ویژگی های هر یک از انواع پیاز را بدانید!
خاصیت های بی نظیر مصرف گردو برای سلامتی بدن!
با هفت خاصیت بی نظیر نخود برای سلامتی بدن آشنا شوید!
خوردن آب این میوه باعث لاغری شکم شما در 14 روز می شود!
پیشگیری از سکته قلبی با مصرف کردن سبزیجاتی مفید!
خواص بی نظیر لیمو یک طعم دهنده خوشمزه و معطر!
تاثیرات مثبت بادام برای کاهش کلسترول و بیماری قلبی!
خوراکی هایی برای کاهش درد ناشی از بیماری آرتریت
خوراکی هایی که باعث آسیب روحی و به خطر انداختن سلامت روان میشوند!
مصرف روغن سویا چه فواید و معایبی برای بدن دارد؟!
آسیب هایی که ترشیجات به بدن وارد می کند!
بررسی 10 خاصیت طلایی زیتون برای سلامتی بدن!
راه درست استفاده از زرد چوبه برای تقویت عملکرد مغز و کبد!

نیک صالحی

ماسک صورت خانگی برای سفید کردن پوست!
گام های طلایی برای داشتن پوستی درخشان و صاف!
مشکل ریزش مو در فصل پاییز را اینگونه برطرف کنید!
مواردی که قبل از اقدام به کاشت مو باید دانست!
ترفندهای خوراکی برای رشد و تقویت موهای شما
خاصیت ماسک توت فرنگی برای سلامت پوست!+آموزش ساخت
آیا واقعا ماسک زغال برای درمان مشکلات پوستی اثر گذار است!
نکاتی که قبل از تاتو کردن خط چشم باید بدانید!
روشهای سریع و کاربردی برای چاق کردن صورت!
اشتباهات رایج در زدن رژ لب که از زیبایی شما می کاهد را بدانید!
ترفندهایی جالب افزایش ماندگاری آرایش صورت!
آموزش ساختن دو شوینده طبیعی برای بدن!
شش عامل که باعث ایجاد جوش در صورت شما می شود!
خاصیت های شگفت آور آلوئه ورا برای سلامت مو!
اهمیت استفاده درست و دقیق از سایه چشم!
تغییرات مهم در سبک زندگی برای جوان تر شدن پوست!
با افتاده شدن پوست پس از کاهش وزن چه باید کرد؟!
تاثیرات مفید کلاژن بر روی پوست و مو!
نحوه مراقبت از پوست و موهای چرب را بدانید!
اشتباهات رایج بانوان در مراقبت از پوست خود!

سلامت نیوز

50 درصد مرگ ایرانیان به دلیل سکته است
عرضه داربست پلیمری برای ترمیم استخوان آسیب دیده
رابطه والدین با دختران نوجوان بر نقش مادری آن ها چه تاثیری می گذارد؟
مرگ فرزند بیشترین عامل ایجاد استرس در میان ایرانیان
پلیس در تعقیب مرد آزارگر ۲۰ ساله/ دختر ۹ ساله قربانی آزار و اذیت
جولان گدایان شیک پوش در تهران!
وقتی پای نهنگ آبی به زاینده رود باز شد!
زمان واریز حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری
6 ماده مغذی مهم برای بیماران مبتلا به تیروئید
فریب در ازدواج چه مجازاتی پی خواهد داشت؟
مردان کدام کشور در جایگاه نخست مرگ و میر جهان اند؟
گران ترین بشقاب غذایی کشورها
پزشکی که پدرش را با ضربه های بطری آب کُشت!
هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس
نجات300هزارکودک درکشوراز بیماری های چشمی
پایان یک سال آزار و اذیت شوهرعمه/جای خالی آموزش برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی
راز سلامتی در چشم های شما است
آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ۹۶
لاکچری بـازی با جیب خالـی
آزار دختر ۳ ساله با آب جوش

مهر

اسامی فرآورده های غذایی غیرمجاز اعلام شد
برخی از محصولات غذایی، بهداشتی و تنقلات غیرمجاز معرفی شدند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب شد
۱.۴میلیون مبتلا به هپاتیت B در ایران/ریشه کنی هپاتیت C تا ۱۴۰۰
ارتباط اختلالات روانپزشکی در بروز سرطان
گروه های پر خطر قبل از سفر به عراق واکسن آنفلوانزا بزنند
اجرای طرح تامین تجهیزت توانبخشی معلولان در ۱۲ شهرستان
آشنایی پژوهشگران علوم اعصاب با روش‌های نقشه برداری مغز
علائم سرطان کلیه را بشناسیم/سیگاری ها بیشتر مبتلا می شوند
ارتباط اختلالات روانپزشکی وسرطان/استرس سیستم دفاعی را ضعیف می کند
جمع‌آوری ۸.۳ میلیارد تومان زکات در تهران/ منطقه ۱۲ بالاترین آمار
سرنوشت تعرفه‌های جنجالی سال ۹۶/واکنش به قلیان‌کشی دو فوتبالیست
خودکشی را برجسته نکنید/ آثار روانی اخبار خودکشی
فعالیت مرکزطبی کودکان ۶برابر ظرفیت/۹۵درصد تخت‌ها همواره اشغال است
۹۵ درصد تخت های مرکز طبی کودکان همواره اشغال است
شیوع تالاسمی در مناطق مالاریاخیز/کاهش آمار تولد کودکان ماژور
صبحانه حاوی «قارچ» به کاهش وزن کمک می کند
پسرها بیشتر در معرض ابتلا به اوتیسم قرار دارند
قرص جدید دیابت نوع۲ به کاهش وزن کمک می کند
نابودی سلول های سرطانی با استفاده از نانو ذرات طلا
آخرین اخبار