شفقنا زندگی
   چهارشنبه 20 مهر 1396
    سلامت، سلامت نیوز
   نسخه چاپی
       

علت امتناع ايراني ها از مراجعه به روانپزشک


سلامت نیوز: ايراني ها خيال خودشان را راحت كردند. ايراني ها به روانپزشك و روانشناس مراجعه نمي كنند چون هزينه اين خدمات از موجودي جيب شان بيشتر است و بيمه از پوشش اين خدمات خودداري مي كند و مردم ديوانه نيستند كه نياز به مراجعه به روانپزشك داشته باشند. بهگزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: صرف نظر از مطالعات پراكنده اي كه در فاصله سال هاي ١٣٤١ تا ١٣٥٠ درباره شيوع اختلالات روان در ايران انجام شد و ميزان شيوع اختلالات را طي ٩ سال مطالعه، ١١/٩ الي ١٨/٦ درصد برآورد كرد، طي سال هاي ١٣٧٨ تا ١٣٩٠ سه پيمايش سلامت روان در كشور انجام شد كه نتايج آخرين مطالعه، تا امروز و پس از گذشت ٦ سال هم، مورد استناد وزير بهداشت و رييس سازمان بهزيستي براي برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي كلان و بودجه بندي و اعتباردهي است. مجريان اين پيمايش، همان زمان خلاصه اي از نتايج را در اختيار خبرنگاران گذاشتند كه بنا بر همان خلاصه، نخستين عدد نگران كننده اين بود كه ٢٣/٦ درصد از جمعيت ١٨ تا ٦٤ ساله كشور دچار يكي از انواع اختلالات روان، از خفيف تا شديد هستند. همين عدد كافي بود كه اقدامات براي تدوين و نهايي شدن سند سلامت روان تسريع شده و نموداري از وضعيت موجود و آنچه بايد به عنوان سياست هاي اجرايي مدنظر باشد، ترسيم شود. نتايج منتشر شده در اين سند، حتي از آمار اوليه اعلام شده درباره شيوع اختلالات رواني هم نگران كننده تر بود. بنا بر آنچه در اين سند منتشر شد، تعداد تخت هاي روانپزشكي در كل كشور ١٢ هزار بود كه توزيع عادلانه اي هم در تمامي استان ها نداشت. تعداد تخت هاي اورژانس روانپزشكي در كل كشور ٢٤٨ بود كه در ١٧ استان كشور اين موجودي صفر بود. تعداد تخت روانپزشكي اطفال در كل كشور ٢٢٩ تخت بود كه اين عدد در ٢٣ استان كشور صفر بود، در كل كشور فقط ٣٤ بيمارستان تخصصي روانپزشكي فعال بود كه ٩ استان از وجود چنين مركزي محروم بودند. ٧٦ بيمارستان عمومي داراي بخش روانپزشكي، ١١٥ درمانگاه، ٤٥ كلينيك و ٥٠٠ مطب خصوصي هم مجموع بضاعت كشوري ارايه خدمات روانپزشكي در كنار بيمارستان هاي فعال بودند، تعداد روانپزشكان در كل كشور يك هزار نفر برآورد شد و سه هزارو ٨٠٠ پزشك عمومي دوره ديده، بار ٨٠ درصد مراجعات روانپزشكي روانشناختي روستانشينان را برعهده داشتند. كنار هم قرار دادن موجودي مورد نياز براي مداخلات موثر در اختلالات رواني كافي بود كه نااميدي متوليان وقت سلامت شدت بگيرد اما از آنجا كه نتايج اين سند در سال دوم دولت دهم اعلام شد، مسوولان دولت وقت ترجيح دادند اقدامات مدنظر و لازم را به دولت هاي پيش رو واگذار كنند. جزييات پيمايش كشوري سلامت روان چه بود و چه شد؟ نتايج پيمايش كشوري سلامت روان كه سال ٩٠ منتشر شد نسبت به ٢ مطالعه پيشين تفاوت هايي داشت كه مجريان طرح را به ابراز نگراني درباره افزايش شيوع اختلالات رواني در كشور واداشت. در مطالعه كشوري كه سال ١٣٧٨ بر ٣٥ هزار و ١٤ نفر از جمعيت شهري و روستايي بالاتر از ١٥ سال كشور و با عنوان طرح ملي سلامت و بيماري انجام شد، شيوع اختلالات روان در كشور، ٢١ درصد برآورد شد كه ٢٥/٩درصد زنان و ١٤/٩ درصد مردان دچار انواعي از اختلالات بودند و ميزان شيوع اختلالات در جمعيت روستايي ٢١/٣ درصد و در جمعيت شهري ٢٠/٩درصد برآورد شد در حالي كه مجريان طرح، شيوع اختلالات را در شهر تهران، ٢١/٥درصد اعلام كردند. شيوع اختلالات شديد در جمعيت بالاتر از ١٥ سال كشور، ٠/٦درصد بود در حالي كه ٢٠/٥ درصد افراد متاهل و ٤٢/٤درصد افراد مطلقه دچار اختلالات سايكوتيك (شديد) بودند. پس از انجام پيمايش كشوري در سال ١٣٨٠ و در ٢٥ هزار و ٣٦ نفر از جمعيت بالاتر از ١٨ سال كشور، اعلام شد كه اختلالات روان، رتبه دوم بار بيماري ها را در كشور به خود اختصاص داده و بر اساس نتايج اين پيمايش، ١٧/١٠ درصد از جمعيت بالاتر از ١٨ سال كشور دچار يكي از انواع اختلالات بودند كه ميزان شيوع در زنان، ٢٣/٤ درصد و در مردان، ١٠/٨٦درصد اعلام شد. در اين مطالعه و نسبت به مطالعه پيشين كه دو سال پيش تر انجام شده بود، شيوع اختلالات سايكوتيك به ٠/٨٩درصد افزايش يافته بود و ١٢/٥٩ درصد از جمعيت شهرنشين و ٩/٣٦ درصد از جمعيت روستايي دچار يكي از انواع اختلالات بودند. در اين مطالعه، شيوع اختلالات در افراد مجرد ٨/٧٤درصد برآورد شد ضمن آنكه ١٣/٨٠ درصد از افراد بي سواد، ١٢/٠٥ درصد از مردان بيكار شده و ١٥/٤٨ درصد از زنان خانه دار هم در فهرست مبتلايان اختلالات روان قرار داشتند. نتايج پيمايش سال ٩٠ هم كه در ٧ هزار و ٨٨٦ نفر از جمعيت ١٨ تا ٦٤ ساله كشور انجام شد، نشان داد كه: ٢٣/٦ درصد از جمعيت كشور در گروه سني مورد مطالعه، دچار يكي از انواع اختلالات رواني بودند كه بنا بر تفكيك جنسيتي، ميزان شيوع در زنان، ٢٦/٥ درصد و در مردان ٢٠/٨ درصد بود. ١٣/٦ درصد از تعداد كل مبتلايان دچار افسردگي بودند كه بنا بر تفكيك جنسيتي، شيوع افسردگي در زنان ١٦/٥ درصد و در مردان ١٠/٧ درصد گزارش شد. ٦/٢ درصد از مبتلايان اختلالات روان، يك سال پيش از انجام پيمايش افكار خودكشي داشتند، ٤/٠٤ درصد برنامه مشخصي براي خودكشي داشتند و ١/٣ درصد هم اقدام به خودكشي داشتند. نتاج اين مطالعه نشان داد كه از مجموع مبتلايان اختلالات رواني، فقط ٤٤ درصد، براي دريافت خدمات درماني مراجعه كرده بودند و فقط ٤٥ درصد از بيماران برخوردار از پوشش بيمه اي، موفق شده بودند از بيمه خود به طور كامل براي دريافت خدمات سرپايي روانپزشكي استفاده كنند و اين رقم در دريافت خدمات بستري روانپزشكي به ٤٠ درصد كاهش يافته بود. در حالي كه ٤٩/٦ درصد از مبتلايان يكي از دلايل مراجعه نكردن براي درمان را مشكلات مالي در پرداخت هزينه درمان اعلام كرده بودند، ٢٦/٦درصد بيماران به علت فقدان پوشش بيمه اي براي درمان مراجعه نمي كردند و ٤١ درصد بيماران هم از ادامه درمان منصرف مي شدند. از جمع مبتلاياني هم كه نياز جدي به بستري داشتند، ٥٦ درصد به علت مشكل در پرداخت هزينه بستري و ٣٢/٥درصد به علت محروميت از پوشش بيمه اي براي بستري اقدام نكرده بودند. در حالي كه نتايج اين پيمايش نشان مي داد كه دو سوم و معادل ٤٨/٨درصد خدمات روانپزشكي توسط بخش خصوصي ارايه مي شود و بخش دولتي فقط بار ٠/٦ درصد خدمات را بر دوش دارد، بيشترين تعداد تخت هاي بستري در مراكز درماني دولتي مستقر بود و همچنين، برآورد نهايي نشان مي داد كه فقط ١٥/٦درصد مبتلايان اختلالات روان، در طول يك سال حداقل خدمات را دريافت كرده اما حدود ٨٥ درصد، از دريافت خدمات مناسب محروم هستند. سال ١٣٨٩ و زمان انجام اين پيمايش، ٢٧/٦ درصد درآمد سرانه خانوار داراي بيمار اعصاب و روان براي مشكلات جسماني رواني فرد بيمار هزينه مي شد و اختلالات روان، ١٤ درصد بار بيماري هاي كشور را به خود اختصاص داده بود آن هم در حالي كه ٣٤ درصد از جمعيت دچار اختلالات روان دچار اختلالات شديد، ٢٩/٥ درصد دچار اختلالات متوسط و ٣٦/٢ درصد دچار اختلالات خفيف بودند. با گذشت ٦ سال از انجام پيمايش ملي سلامت روان و انتظار تغييراتي در سياستگذاري ها براي افزايش رغبت شهروندان به مراجعات روانپزشكي و بهره مندي از مداخلات موثر، صديقه خادم؛ كارشناس سلامت روان دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت در گفت وگو با اعتماد در تشريح وضعيت موجود و پيش رو مي گويد: هنوز هم با انگ مراجعه به روانشناس و روانپزشك به دليل نگراني از قضاوت اطرافيان مواجهيم و حتي مبتلايان در صورت نياز به بستري، به دليل ترس از همين انگ، ترجيح مي دهند به جاي بستري در بيمارستان هاي روانپزشكي، در بخش روانپزشكي بيمارستان هاي عمومي بستري شوند. البته در نتيجه تلاش رسانه ها براي انگ زدايي از بيماري هاي اعصاب و روان، شرايط امروز نسبت به سال ٩٠ بهتر شده و شايد در شهرهاي بزرگ، انگ بيماري رواني كمتر شده باشد اما همچنان در شهرهاي كوچك و روستاها با اين انگ مواجهيم و قابل انكار نيست. فقدان پوشش بيمه اي خدمات روانشناختي هم، همچنان به صورت يك مشكل حل نشده باقي مانده اما در طرح تحول سلامت مقرر شد كه به ازاي هر ٢٥٠٠ نفر جمعيت شهري، يك روانشناس در مركز جامع خدمات سلامت مستقر شده و خدمات روانشناختي رايگان ارايه دهد كه از سال گذشته، استقرار روانشناسان آغاز شده اما هنوز در برخي شهرها، جذب روانشناس ادامه دارد و تا سال آينده هم اين برنامه به روستاها و مراكز بهداشت روستايي خواهد رفت كه اميدواريم اجراي اين برنامه، در شهر و روستا بتواند ناكافي بودن پوشش بيمه اي و گراني خدمات روانشناختي را جبران كند. هرچند كه تعيين تعرفه خدمات روانشناسي و روانپزشكي برعهده وزارت بهداشت نيست اما ايجاد پوشش بيمه اي مناسب، مي تواند گراني خدمات مداخله اي را كمرنگ كند. دولت يازدهم نگران شد طي سال هاي ٩٢ تا ٩٦، و در افت و خيز آمد و شد دولت يازدهم و دوازدهم، وضعيت خدمات سلامت روان تغيير محسوس رو به پيشرفت نداشت و سهم سلامت روان از بودجه سلامت، مانند سال هاي دهه ٨٠ و اوايل دهه ٩٠، همان ٣ درصد باقي ماند و تنها اتفاق متفاوت، افزايش تعداد تخت هاي بستري بود. پوشش بيمه اي خدمات روانپزشكي همچنان، ناكافي و خارج از توان مبتلايان اختلالات روان است و فقط اعداد هزينه هاي پرداختي از جيب مردم ارتقا يافته است. سال ١٣٩٠ و همزمان با انتشار نتايج سومين پيمايش ملي سلامت روان، تعرفه روانپزشك در بخش دولتي ٦ هزار و ٥٠٠ تومان و در بخش خصوصي ١٨ هزار تومان بود. سال ١٣٩٦، تعرفه روانپزشك در بخش دولتي ٢٠ هزار تومان و در بخش خصوصي، ٥١ هزار و ٥٠٠ تومان تعيين شد. در ابتداي فعاليت دولت يازدهم، مديركل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت اعلام كرد كه ١٧/٩ درصد بيماران داراي اختلال رواني، براي تامين هزينه هاي بستري ناچار به قرض يا فروش وسايل زندگي خود هستند و حداكثر پوشش بيمه اي بستري بيماران دچار اختلال روان، ٥٦ روز در سال است. فقط چند ماه پيش از اين اعلام و در هفته هاي پاياني سال ٩١، مدير سابق اين دفتر به استناد نتايج همين پيمايش اعلام كرد كه ميانگين روزهاي بستري در بخش روانپزشكي، ١١/٣ روز و در بخش هاي غيرروانپزشكي ٤/٢ روز بوده و در حالي كه هزينه بستري پرداخت شده از جيب بيماران براي يك نوبت بستري در بخش رواني، ٢٠٣ هزار تومان برآورد شده و ميانگين هزينه بستري بيماران رواني در طول يك سال، ٢١٩ هزار تومان بوده و در صورت نياز به مداخلات جسمي، اين هزينه به ٨٢١ هزار تومان در سال افزايش مي يابد كه اين رقم، نشانه نگران كننده اي از نزديك شدن بيماران روانپزشكي به خط فقر است. با وجود آمارهاي موجود، آنچه ضروري بود و اتفاق موثري هم براي كمرنگ شدنش رخ نداد، كاهش و تعديل هزينه هاي مراجعات روانپزشكي و افزايش پوشش بيمه اي خدمات روانشناختي و مداخلات موثر بود علاوه بر آنكه روند معمول دولت هاي پيشين هم دنبال شد به اين معنا كه حد اقدامات انجام شده طي ٦ سال گذشته براي فرهنگ سازي در جامعه و انگ زدايي از مراجعات روانپزشكي و روانشناختي تقريبا صفر است. اگر امروز، مراجعات روانشناختي شهرونداني كه به مرحله اضطرار رسيده اند افزايش يافته، نه به دليل اقدامات دولت براي فرهنگ سازي در اين زمينه، بلكه به دليل دلسوزي خود شهروندان براي هموطنان شان بوده كه با مشاهده شرايط نابسامان قوم و خويش يا دوستان و همكاران شان، آنها را به مراجعه به روانپزشك يا روانشناس توصيه كرده اند همزمان كه در دل شان، ترحم نابخشوده اي هم روا داشته اند نسبت به كسي كه در معرض ديوانگي و رواني شدن قرار گرفته است. تاثير مثبت اين اتفاق، به دليل ناچيز بودن آن آنقدر كمرنگ است كه حالا، مسوولان سازمان بهزيستي كشور هم، نگراني خود را آشكار كرده اند. دهه نخست شهريور ماه، حبيب الله مسعودي فريد؛ معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گفت وگوي رسانه اي خود هشدار داد كه ٥٠ درصد اختلالات روان، زير سن ١٤ سالگي و ٧٥ درصد اختلالات روان زير سن ٢٤ سالگي شروع مي شود. هنگامي كه سخن از اختلالات روان به ميان مي آيد نبايد فقط به آدمي فكر كنيم كه مي خواهد آدم بكشد بلكه منظور از فرد مبتلا به اختلالات روان، فردي است كه مديريت هيجانات خود را ندارد. پدر و مادري كه نمي تواند خشم خود را كنترل كند و هنگام انجام كار اشتباه از سوي كودك او را تنبيه بدني مي كند، برخي افراد كه مبادرت به كودك آزاري مي كنند، والديني كه نمي دانند روش فرزندپروري و روش برخورد و روش صحيح تربيت كودك چيست، همه اينها به نوعي مبتلا به اختلال روان هستند. مسعودي فريد در گفت وگو با اعتماد در توضيح علت نگراني خود و ساير همكارانش در سازمان متولي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي از بابت ناديده گرفته شدن اهميت سلامت روان در ايران مي گويد: مردم، فقط بخشي از مقصران ناديده گرفته شدن اهميت سلامت روان هستند چون انگ اجتماعي بيماري رواني تقريبا در تمام كشورها وجود دارد اما ببينيم سياستگذاري ها در اين زمينه چگونه عمل كرده است. بنا بر نتايج مطالعات بين المللي، بايد ١٠ درصد بودجه سلامت كشورها براي سلامت روان هزينه شود و در بدبينانه ترين شرايط، اين رقم به ٥ درصد برسد در حالي كه در ايران، اين عدد حدود ٣ درصد است. اگر مداخله براي درمان برخي مهم ترين اختلالات روان مثل اختلالات اضطرابي شديد يا افسردگي، از سن كودكي آغاز نشود، مداخلات در سنين بالاتر، پاسخ لازم را نخواهد داشت و مدارس، مكان بسيار مناسبي براي آغاز غربالگري اختلالات روان، شناسايي و مداخله به موقع و آموزش مهارت هاي زندگي و روابط اجتماعي عاري از خشونت است. در بسياري كشورها، زمان بستري بيماران در مراكز درماني تا حد ممكن كاهش يافته تا سپري شدن دوره درمان در محيط خانواده، نقش خانواده را هم در بهبودي بيمار افزايش داده و به انگ زدايي از بيماري رواني كمك كند. در عين حال، با وجود آنكه ادعا درباره نقش مستقيم شرايط اقتصادي در بروز يا تشديد اختلالات روان دشوار است اما نتايج مطالعات، براي هريك از عوامل موثر در بروز اختلالات رواني سهمي در نظر گرفته و بنابراين، مي پذيريم كه فقر، بيكاري، فقدان مهارت ارتباطي،ژنتيك، سابقه اختلالات سايكوتيك در خانواده مثل سابقه خودكشي، فقدان مهارت فرزندپروري و حتي معلوليت فرزندان، مي تواند عوامل خطر موثر در بروز و شيوع باشد. مجموع عوامل موثر در بروز اختلالات روان و همچنين آمار اختلالات روان، ضرورت سطح بندي خدمات سلامت روان، تسهيل دسترسي به مهم ترين خدمات سلامت روان، غربالگري زودهنگام اختلالات و آموزش عمومي اهميت سلامت روان را پررنگ مي كند. از سال هاي نخست دهه ٨٠، سازمان بهزيستي با ايجاد ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن و دعوت از فعالان بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي موثر در حمايت و نگهداري از اين بيماران، تلاش موثري داشت براي خدمت دهي به بيماراني كه به دليل مزمن شدن علايم و عوارض بيماري و شدت گرفتن آسيب زايي بيماري براي خود و اطرافيان، از خانه و خانواده رانده شده و به خيابان ها پناه برده بودند. مشاهده زنان و مرداني كه صرفا به دليل روانپريشي بهبود نيافته، شب هاي سرد زمستان و روزهاي گرم تابستان را با ظاهر مندرس و ژوليده و كثيف، گرسنه و تشنه در گوشه و كنار خيابان ها سر مي كردند، از تصاوير رقت آور و فراموش نشدني سال هايي است كه جز معدود مراكز دولتي با ظرفيت اندك، هيچ پناهي براي بيماران رواني مزمن وجود نداشت آن هم در كشوري كه روي كمربند حوادث طبيعي قرار گرفته بود و خاطره مردمش پر بود از آشوب روزهاي سرنگوني يك رژيم و انقلاب براي روي كار آمدن حكومتي جديد و ٨ سال جنگ تحميل شده و آوارگي. امروز، مراكز متعددي در هر استان، پذيراي بيماراني است كه به علت شدت يافتن علايم بيماري، نام ديگري پيدا كرده اند؛ مزمن ها. اما هرچقدر خاطرات ايراني ها رنگارنگ است و هنوز تا اشباع شدن فاصله بسيار دارد، حجم حافظه شان بسيار اندك است. ايراني ها اين هشدار را به ياد نسپرده اند كه ناديده گرفتن ساده ترين و نخستين نشانگان اختلالات رواني، مي تواند به آنجا برسد كه روزي، همسايه مان، قوم و خويش مان، خودمان هم در نوبت انتظار پذيرش يكي از مراكز نگهداري بيماران رواني مزمن ايستاده باشيم.

مطلب در سایت اصلی

اخبار مرتبط

سلامت

نیک صالحی

عوارض مصرف نوشیدنی های انرژی زا برای سلامت بدن!
خاصیت های میوه خیار در طب اسلامی!
کاهش مصرف قند و نمک با مصرف کردن این ادویه!
زمان مناسب برای خوردن شکلات تلخ را بدانید!
درمان یک بیماری شایع با مصرف کردن پیاز خام!
پوست میوه کیوی چه خاصیت هایی دارد؟!
ضررهای برنج سفید برای سلامتی بدن چیست؟!
مزیت های نوشیدن قهوه برای سلامتی بدن چیست؟!
فواید استفاده از گوشت گوساله کم چرب!
این میوه های خشک وزن شما را کاهش میدهند!
خواص شلغم یکی از بهترین محصولات فصل سرما
آیا واقعا سرکه سیب برای کاهش وزن و کلسترول مفید است؟!
خواص کدو حلوایی یکی از میوه های پاییزی
خواص درمانی صیفی جات از دیدگاه طب اسلامی!
مواد خوراکی مناسب برای درمان کبد چرب!
دمنوش های مفید برای درمان کردن نفخ شکم!
دمنوش های مفید برای درمان کردن نفخ شکم!
مواد خوراکی مناسب برای درمان کبد چرب!
خواص درمانی صیفی جات از دیدگاه طب اسلامی!
رژیم های غذایی سالم برای افزایش طول زندگی!

نیک صالحی

نحوه درست استفاده از کرم ضدآفتاب را یاد بگیرید!
درمان خانگی برای رفع کردن ترک های کف پا
آموزش آرایش چشم صورتی که این روزها طرفداران زیادی دارد!
معرفی روغن های طبیعی برای زیبایی پوست!
تزریق ژل اطراف چشم چگونه انجام می شود؟!
بوتاکس کردن برای چه افرادی خطر دارد؟!
روشهای درمان جای جوش در صورت!
عادت هایی که به موهای رنگ شده آسیب می رساند!
نحوه از بین بردن موهای زائد بدن با استفاده از لیزر
روش‌ های موثر برای حفظ سلامت پوست صورت!
درمان کردن شوره سر با روش های سنتی!
فایده متوقف کردن شستشوی روزانه و هر روزه موها!
نحوه تهیه ماسک زردچوبه برای زیبایی پوست!
همه مواردی که باید در رابطه با عمل زیبایی بینی بدانید!
روشهای از بین بردن بوی بد و تیرگی زیر بغل!
عوارض استفاده از لنزهای اجاره ای در آرایشگاه!
عوارض استفاده از لنزهای اجاره ای در آرایشگاه!
روشهای از بین بردن بوی بد و تیرگی زیر بغل!
روش های از بین بردن خطوط خنده با استفاده از کرم های خانگی!
یک روغن گیاهی مناسب برای حفظ زیبایی و سلامت پوست!

جام جم

60 درصد از مبتلایان به ایدز از بیماری خود اطلاع ندارند/افزایش آمار مبتلایان جنسی
۷ درمان خانگی برای از بین بردن چربی شکم
اگر فراموشکار شده‌اید این 4 خوراکی را مصرف کنید
با این ۸ ماده غذایی با درد خداحافظی کنید
سرفه‌های خشک و گرفتگی صدایتان را اینگونه درمان کنید
پس از نوشیدن یک فنجان قهوه چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟/فواید قهوه را نادیده نگیریم!
چربی شکم‌تان به این 4 دلیل آب نمی‌شود!
عمده‌ترین عوارض بی‌خوابی را می‌دانید؟
چه نوع چای برای گلودرد خوب است؟
3 بیماری که با مصرف نمک زیاد به سراغ‌تان می‌آید
یک توصیه هوشمندانه برای مبتلایان به ام اس
فواید بی نظیر سنگ‌پا از منظر طب ایرانی
این دلایل عجیب باعث پادرد می‌شوند!
تیروئیدتان درست کار می‌کند؟
توقف یک عادت زنانه
۸ اشتباهی که سلامت چشم را به خطر می‌اندازد!
کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه با کاهش وزن
این 10 خوراکی سالم‌اند، مگر در موارد خاص!
اقداماتی که هنگام سرمازدگی باید انجام داد!
7 فایده شگفت انگیز ورزش در آب

سلامت نیوز

پزشکان و پرستاران در انتظار چندین ماه کارانه معوق
تحمیل هزینه های طرح تحول سلامت به بیمه ها
جلسه ویژه دولت و مجلس درباره مسکن مهر مناطق زلزله زده
عامل اصلي تصادفات برون شهري آبان ماه امسال بود؟
لکه های قرمز داخل چشم چه پیام هایی درباره سلامتی شما دارند؟
مرگ مغزی پس از دعوا در خوابگاه
بهترین زمان ورزش را بشناسید
وجود 2 هزار بیوه در سنین 9 تا 12 سال در کشور
از خواص باورنکردنی این میوه یلدایی غافل نشوید
آماری عجیب از معتادان یقه سفید !
احتمال سونامی و قدرت تخریبی بالای گسل خزر
هانیه برای نجات خواهرش از زیرآوار زلزله قطع نخاع شد
تشخیص چپ دست یا راست دست بودن کودکان پیش از تولد
هرگز به خودتان خواب بدهکار نباشید!
آیا زندگی در نزدیکی یک بزرگراه شلوغ بر سلامت قلب تاثیر می گذارد؟
10 اشتباه موقع رنگ کردن مو در خانه
خوراکی های مقوی برای کودکان و نوپاها
غربالگری سلامت روان ۲۵ هزار نفر در مناطق زلزله زده
انتقال آب خوزستان خط قرمز است/ کلانتری عزل شود
تربیت بچه اول سخت تر است یا آخر؟

مهر

علم دندانپزشکی ترمیمی به سمت درمان علت بیماری می رود
احداث مراکز بهداشتی مناطق زلزله‌زده فردا آغاز می شود
غربالگری سلامت روان ۲۵ هزار نفر در مناطق زلزله زده
تشریح دستاوردهای بیست و هفتمین کنگره بین المللی چشم پزشکی ایران
مصرف مداوم مُسکن ها موجب چاقی و بدخوابی می شود
ارتباط زندگی در مناطق سرد و افزایش ریسک ابتلا به سرطان
رژیم غذایی که ریسک آلزایمر را تا ۵۳ درصد کاهش می دهد
سویا و کلم بروکلی ریسک عوارض درمان سرطان سینه را کاهش می دهد
احتمال ابتلای نوزاد به آرتروز مادر
بهترین زمان ورزش را بشناسید
مشهد میزبان اولین همایش بین المللی فرآورده‌های حلال
علم دندانپزشکی ترمیمی امروزه به سمت درمان علت بیماری است
جامعه مهندسین پاسخگوی عدم مقاومت بیمارستان ها باشد
آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در آستانه ورشکستگی
بازماندگان سرطان در معرض ریسک بالای فشارخون قرار دارند
فلج مغزی و مرگ در کمین نوزادان دچار ترومبوز
تعیین تکلیف پول درمان کارگران در بودجه ۹۷
۱۷هزار کمک پرستار به تدریج جذب بیمارستان ها می شوند
صورتمان را با سیلی سرخ کردیم/ ۳هزار میلیاردتومان کسری بودجه داریم
همراهی پویش مردمی در ساخت مراکز بهداشتی مناطق زلزله زده
آخرین اخبار