گزارش ميداني از مخدرهاي معروف اين روزهاي بازار
17 روز پیش
سلامت نیوز

گزارش ميداني از مخدرهاي معروف اين روزهاي بازار

سلامت نیوز:گفت قرارمان ميدان انقلاب، همين طور که مي خنديد پشت تلفن گفت: اين چسبيدن به دروازه غار يعني اينکه بقيه شهر خيلي کارش درسته؟ حالا شما عِرق خاصي داري به دروازه غار، بحث آن جداست؛ اما مي خوام ببرمت يک جای جديدم ببيني، بري واسه خبرنگارا تعريف کني که چقدر کارت درسته . جلوي سينما بهمن قرار مي گذاريم. کلاه ايمني اش را بالا نمي برد و با سر اشاره مي کند که سوار شوم. به گزارش سلامت نیوز، شرق نوشت: بهمن از آدم هاي مورد اعتماد است؛ در همه اين سال ها، وقتي نبوده که بخواهيم براي گشت زني به دروازه غار برويم و نباشد. حالا به قول خودش مي خواهد دودي هاي خفن تري را نشانم دهد؛ آنهايي که هنوز کراک مي کشند و بعدش شيشه را با ولع نفس مي کشند. مي گويد آنها محدود به دروازه غار هم نيستند. از پارک شهر، نياوران، پل روشندلان، ميدان انقلاب، ميدان آزادي، ميدان ونک و ولنجک ريشه دوانده اند و ته خط همه آنها مي رسد به... دروازه غار! ترک موتور نشسته ام و به حرف هايش گوش مي دهم؛ به صدايي که توي باد مي پيچد و دود سيگارش که بالاي سرمان حلقه کرده است. مي گويد: الان هنوزم شيشه اوله؛ يعني اصلا فعلا رو دست نداره. مثل اون وقتا که هروئين سلطان بود؛ الان اوضاع شيشه اينه. بچه سوسول قرتيا گل مي کشن؛ اما آدمايي که خيلي زيادي مردن، هنوز با همون شيشه و هروئين حال مي کنن. مي دوني چي مي گم؟ يعني اين خلاف سنگين کارا... يکي، دو تا هم ماده بي ريخت داريم که هنوز نونهالن... (مي خندد)؛ يعني دو، سه ساله اومدن تو بازار؛ ولي مي گيرن بالاخره... همين روزا ميان بالا مي ترکونن بازار رو... چون جماعت شيشه هم کمتر مي کشن؛ يعني به قول شما فرهنگ سازي شده، مي ترسن. بعد ساقي مياد بهشون مي گه اين مواد خارجکيه، بکش کم ضرر، اون اوسکولم مي کشه و مي شه سه دودي... . از ميدان انقلاب وارد خيابان انقلاب مي شويم. کمي پايين تر از خيابان ١٦ آذر، پسر جواني ايستاده است؛ بهمن موتور را به طرفش يله مي دهد و مي گويد: حامد چيز ميز چي داري تو بساطت؟ سرش را بالا مي کند و مي گويد: گل و حشيش. الانم کساديم دانشگاه تعطيله... . بهمن مي گويد: سه دود، سه دود مي خوام، داري بزنيم بريم هوا؟ مي گويد: نه برو روشندلان، پايين پل از يحيي بگير... . يحيي جوان است و روي يک گاري زير پل نشسته است؛ همان جايي که ماشين ها دور مي زنند و به سمت بهارستان روانه مي شوند. چوب ها را روي گاري مرتب مي کند و با ديدن بهمن، دهانش به خنده وا مي شود و دندان هاي نداشته اش را در ذهن رديف توي دهانش مي چينيم. بهمن همين طور که موتور را پارک مي کند، مي گويد: نيا پايين، سفت بشين زود بايد بريم. دست مي دهند و به زبان خودشان با فحش هاي عجيب شوخي مي کنند، بهمن دست توي جيب يحيي مي کند و کيسه هاي کوچک دوا را توي دستش بالا و پايين مي کند. دوا همان هروئين است. بسته ها را به يحيي تحويل مي دهد و اسکناس ها را مچاله از يحيي مي گيرد. باز هم سراغ سه دود را مي گيرد. يحيي مي گويد برو کوچه... پايين کوچه خونه اعظم نفيسي رو سؤال کن، دو تا تقه بزن به پنجره، مياد روشنت مي کنه. دستمال چي؟ هست هنوز؟ اين را بهمن مي گويد و يحيي جواب مي دهد نگرفته هنوز... خيلي خفن و ترسناکه حاجي... همون سه دودم کله مي کنه. اسمش روشه ديگه، سه دود... . از ميان گاري ها با موتور بهمن که اسمش ماندگار است، رد مي شويم. بهمن تأکيد مي کند اينجا از دروازه غار خطرناک تر است چون هنوز آدم ها به اندازه يک پاتوق رسمي رويش حساب نمي کنند. مي گويد براي همين غريبه ها را کمتر راه مي دهند و بايد شبيه شان باشي تا درکت کنند. بعد با خنده ريز مي گويد: حالا شما که شبيهش نيستي. ما مي گيم از خوباي غاري، مي گيم از اين بالاشهريا که بوقن فک مي کنن واسه خريد دوا بايد بکوبن تا غار بيان. واسه همين ادا منگا رو دربيار. از رو موتور هم پا نشو تا ما بريم سراغ اعظم خطر... . مي خندد و مي گويد الانه واسه ا ش لقب ساختم. ديدم فضا رو اکشن کنم، مي خواي بنويسي خوشحال شي... . پلاک ١٤ يک ساختمان معمولي در محله پيچ شميران تهران. آپارتمان قديمي سه طبقه تک واحدي که اعظم طبقه پايين آن مي نشيند و بايد با تقه اي به پنجره ساختمان، از آمدنمان آگاهش کنيم. پنجره را باز مي کند و مي گويد: بهمن تويي؟ اينورا؟ . بهمن جلو مي رود و به زبان محلي خودشان با او حرف مي زند. چند دقيقه بعد در باز مي شود و وارد مي شويم . اعظم زني است از چابهار، سه سال پيش شوهرش را به جرم حمل ٣٠ کيلو شيشه اعدام کرده اند. توجيهش براي راه انداختن اين خانه که به آن گذر ترياکي ها مي گويند (شيره کش خانه)، همين است. اينکه بايد شکم بچه هايش را سير کند. فربه است و به غايت سبزه رو. روسري رنگي اش را دور سرش پيچيده و ماده اي قهوه اي رنگ مثل ماسه در دهانش مي جود و هرچند دقيقه يک بار، داخل سطل کنار حياط تفش مي کند. دستش را به سمتم که کز کرده ام کنار ديوار، دراز مي کند و وارد مي شود. مسلسل وار برايم حرف مي زند: ببين اين بهمن خيلي فلان فلان شده اس. اصلا شما واسه چي ميري از خونه بيرون، دختر به اين قشنگي خطرناکه. شما دو ثانيه زنگ بزن به ميلاد هرچي بخواي از کشيدني، خوردني، آبکي مي فرسته واسه ا ت خونه. پول پيکش هم تا يک ماه مهمون مني. اين ادا و اطوارها و اداي نادون ها رو درنيار. الانم سه دود مي خواي؟ اول بيا اين بريز تو دهنت رنگت پريده، يک کم حالت بهتر شه. يک بسته کوچک از داخل جيبش درمي آورد و به دستم مي دهد. مي گويد: بزن روشن شي خانم... بسته اي کوچک و قهوه اي با بسته بندي شبيه تمبر هندي توي دستم است. اعظم از حياط دور مي شود و من به بهمن مي گويم: ناسه ؟ مي گويد همونه که خودش مي کشيد، اسمش پان پراگه. بريز تو دهنت و بجو و تف کن. عين حشيشه. مي گه بجو ولي اصلا سعي نکن قورتش بدي ها... سرگيجه مي گيري، نمي تونم بشونمت ترک موتورها... . بسته را باز مي کنم و برگ ها خرد و خشک توي دستم رها مي شوند. گلوله اي کوچک در دهانم مي گذارم... انگار گل سيگار را از داخلش جدا کرده ام و در دهان گذاشته ام... اعظم با يک سيني چاي وارد حياط مي شود و راهنمايي مان مي کند. به صورت کج ومعوجم که نگاه مي کند خنده اش مي گيرد و مي گويد: فک آدماس مي جوي، تفش کن تو سطل نريزي وسط حياط، حال جمع کردن کثافت رو ندارم... . حالا در هال نشسته ايم. چاي را در استکان هايي که انگار خوب شسته نشده اند و زرد شده اند، مي ريزد و نبات را داخلش مي گذارد. ترياک، شيشه و هروئين را جدا در نعلبکي هايي گذاشته و وسط سيني است. بهمن عصبي است و مي گويد بايد زود برويم. دوباره سراغ سه دود را مي گيرد. اعظم مي خندد و مي گويد: سه دود مي گن همون کروکوديله ها. مي خواي گرفتار سه دودش کني که بعدا نتونه در بره، اي شيطوووون... . دوباره از اتاق بيرون مي رود و بهمن مي گويد: شما جات اينجا نيستا، خودت خواستي بياي. الانم سه دود رو ببين و رفتيم. عينهو کراک مي مونه اما حالش خوشه. زياد نبايد کشيد. اما زخم مياره مث سياه زخم... واسه همين هم ملت خوفش رو دارن... . ماده مخدري که بهمن توي پرت و پلا و خوشمزگي نونهال صدايش مي کند، سه سال است وارد ايران شده و در خراسان و سيستان وبلوچستان بيشترين طرفدار را دارد. سه دود را در دستم مي گذارند. اعظم مي گويد واسه اين اسمش سه دوده که با سه تا دود و دو تا فوت مي ري بهشت. بهمن مي گويد سه دود ترکيب شده سه نوع ماده مخدر است. کدئين و دزو مورفين دارد و آن را کروکوديل مي گويند چون زخم هايش روي تن مثل دندان هاي کروکوديل جا خوش مي کند. اعظم مي گويد بهش هروئين فشرده هم مي گن. واسه سردردم خيلي خوبه انگار کدئين هم داره. دوباره مي خندد و فندک اتمي را زير پايپش مي گيرد و دود مي کند، دود را توي صورتم فوت مي کند که بخوري حالم کمي جا بيايد. يک چيزي هم داريم به اسم دستمال عينهو دستمال عطري مي مونه، مي پيچي لاي سيگار و دودش مي کني. سانتي هم مي فروشن. ما به شوما مي ديم سانتي ٥٠ تومن که مامانت اينا تو خونه فکر کنن شما سيگار مي کشي. اينا دزو مورفين داره از چين سفيدم بهتره. اين حرفا هم که مي زنن زخم مياره، واسه کسادي کار ماست. بذار يک چيز بامزه بهت بگم، کراک که اومد زخم مي کرد اما زخماش اون طوري که بي آبرومون کردن نبود. مي دوني چرا کراک رو نمي خواستن، چون تصميم اين بود افراد شيشه بکشن و آنهايي که مي خواستن الکل رو ترک کنن، رفتن سراغ شيشه. باکلاساش مي شنيدن که الکل با شيشه حل مي شه، ترک مي کنيد. يعني يک سري بچه سوسول الکلي، شدن شيشه اي الدنگ. واسه همينم به سه دود مي گن کروکوديل، خيلي هم خوبه شما بکش حالت جا بياد... . سرگيجه، منگي، گيجي، توهم از اولين احساساتي است که با کشيدن سه دود سراغ مصرف کننده مي آيد. توهم سنگين، حالت تهوع هم دارد. مي گويند سه دود مي تواند جزء سنگين ترين مخدرهاي موجود در بازار باشد. حالا در ميدان امام حسين سه دود را بيشتر مي شود پيدا کرد. مي گويند سه دود مال آخر خط است، با زخم هاي سنگين، که توهمش توهم شيريني نيست، توهم مرگ مي دهد و آدم ها زخمشان را مي کنند و تمام مي شوند. از خانه اعظم که بيرون مي رويم مي گويد هزينه سيني نگاري (سيني مواد) و چاي و استراحت مي شود ٤٥ هزار تومان. چک ٥٠هزارتوماني را در دستش مي گذارم و شماره ميلاد را مي گيرم که اين بار با پيک برايم مواد بياورند. شايد سه دود، شايد حشيش و شايد هم چين سفيد... .

خبر در سایت اصلی


داستان مهر پدری

- نیک صالحی

مردی که نقشه بهشت را کشید

- همشهری اجتماعی

چگونه قاتل شدم

- همشهری اجتماعی

مرگ سارق حین سرقت

- ایلنا اجتماعی
هشتگ:   

گزارش

 | 

ميداني

 | 

مخدرهاي

 | 

معروف

 | 

اين

 | 

روزهاي

 | 
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

«کوپال» بهترین فیلم جشنواره براشوف شد/«زندگی بدون زندگی» به توکیو رفت

- ایرنا فرهنگی

سارقان اتوبوسی در مشهد دستگیر شدند

- ایرنا اجتماعی

مدارس احداث شده بنیاد برکت نقش موثری در محرومیت زدایی از فارس دارد

- ایرنا فرهنگی

نمایش دو مستند ایرانی در جشنواره کمبریج انگلستان

- ایرنا فرهنگی

پیش بینی وزش باد نسبتا شدید در مرکز و جنوب آذربایجان غربی

- ایرنا علمی

مچاله شدن پراید در تصادف هولناک + تصاویر باورنکردنی

- رکنا حوادث

حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه در تشییع پیکر شهید حججی

- رکنا حوادث

اعلام اسامی فیلم‌های راه یافته به جشنواره «بیطار»

- ایسنا فرهنگی

تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت امنیت غذایی در کمیسیون بهداشت

- ایسنا اجتماعی

روشی جدید برای درمان ام‌ اس در موش‌ها

- شفا آنلاین

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه تکمیلی درمان منتفی شد

- شفا آنلاین

شهروندان از ذبح دام در مسیر هیات های عزاداری محرم پرهیز کنند

- ایرنا اجتماعی

کودک داعشی لحظاتی قبل از انفجار انتحاری + تصاویر کودک و صحنه انفجار

- رکنا حوادث

با موضوع «نسل‌کشی مذهبی در میانمار» پوستر طراحی کنید

- ایسنا فرهنگی

امام جمعه خورموج: بهترین ابزار برای انتقال مفاهیم دینی هنرهای نوین است

- ایرنا فرهنگی

خودسوزی یک جوان در کویت

- اتاق خبر 24

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا: باید در برجام بمانیم

- رکنا حوادث

حضور کودکان کار نوعی کودک آزاری است

- شفا آنلاین

ورود دومین کاروان انسان‏‎دوستانه ایران به دیرالزور سوریه

- رکنا حوادث

خطر الکتروشوک در کمین گونه‌های هورالعظیم

- همشهری اجتماعی

چهار باند تهیه و توزیع مواد مخدر در هرمزگان متلاشی شد

- ایرنا اجتماعی

دعوای خونین در پارتی شبانه بخاطر تیم فوتبال + فیلم

- رکنا حوادث

عکس بزرگ وزیر آموزش و پرورش و ۳ نکته

- فارس اجتماعی

تحویل یک سارگپه و دو دلیجه به محیط زیست در شهرستان شهریار

- مهر اجتماعی

نحوه تهیه ۱۲ ترکیب گیاهی و معجون افزایش‌دهنده شیر مادران

- شفا آنلاین

کشف 59هزار قلم لوازم بهداشتی غیرمجاز/ضبط 108 میلیارد ریال کالای قاچاق در گلستان

- ایرنا اجتماعی

کشف و ضبط 32 لاشه چهارپا و پرنده در کرمان

- ایرنا اجتماعی

امام جمعه کنگان:پیوند با محرم عامل شکست ناپذیری ملت ایران است

- ایرنا فرهنگی

دیدار دادستان کل کشور با خانواده شهیدان طهرانی مقدم

- ایسنا فرهنگی

باند شکارچیان غیرمجاز در کرمان متلاش شد

- ایرنا علمی

مراسم بزرگداشت روز آتش نشان

- ایسنا اجتماعی

تاکید رییس جمهور در ضمیمه احکام وزرا ارتقای سلامت نظام اداری و شفافیت مالی

- شفا آنلاین

تغییرات اقلیمی در افغانستان زنگ خطری برای سلامت مادران و کودکان

- شفا آنلاین

نتایج اولیه همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان از عراق منتشر شد

- رکنا حوادث

شهید حججی نمونه‌ای از تربیت یافتگان واقعی مکتب امام حسین (ع) است

- ایرنا اجتماعی

مشارکت بانوان سیستان و بلوچستان در عرصه سیاسی و اجتماعی چشمگیر بوده است

- ایسنا اجتماعی

دستگیری ۳۲۹ مجرم در عملیات رعد ۲

- همشهری اجتماعی

سرپرست وزارت علوم: دانشگاه ها باید پیشگام رفع مشکلات جامعه باشند

- ایرنا علمی

هشدار دبیرکل سازمان ملل برای شدت یافتن مدرن سازی زرادخانه های هسته ای

- ایرنا علمی

کاهش آسیب های اجتماعی سیستان و بلوچستان روند جهشی طی کرده است

- ایرنا اجتماعی
پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

زلزله، پیش قلعه خراسان شمالی را لرزاند

- ایرنا اجتماعی

53 میلیون دلاربرای دومین الماس بزرگ دنیا

- رکنا حوادث

جمهوری چک ناسالم ترین کشور جهان شناخته شد

- سلامت نیوز

آمریکا بزرگترین مانور دفاع موشکی و هوایی ناتو در اسکاتلند را رهبری می‌کند

- رکنا حوادث

نصب آسانسور جان مرد 45 ساله را گرفت

- ایران آنلاین

سگی که قهرمان مکزیک شد+عکس

- شفا آنلاین

سرمـاخوردگی و سینـوزیت کودکان را جـدی بگیرید

- شفا آنلاین

سفر ۱۰۰ گردشگر اسپانیایی به انگیزه مراسم تاسوعا و عاشورا

- ایسنا فرهنگی

بیمه خدمات مراقبت پرستاری در منزل بزودی عملیاتی می شود

- مهر سلامت

لاریجانی: لایحه اصلاح قانون انتخابات حال نهایی شدن است

- رکنا حوادث

جشن و پایکوبی سعودی‌ها همزمان با آغاز ماه محرم!

- شریان

عملیات استشهادی جدید در قدس اشغالی/ ۳ صهیونیست به هلاکت رسیدند+فیلم

- رکنا حوادث

ضرورت حذف صفرها و تغییر واحد پول ملی

- شفا آنلاین

راهیابی دو فیلم ایرانی به جشنواره توکیو

- ایسنا فرهنگی

تمهیدات ترافیکی تشییع پیکر شهید حججی در تهران اعلام شد

- ایلنا اجتماعی

احداث ساختمان تجاری به اسم پارکینگ

- رکنا حوادث

رژه دریایی نیروهای مسلح در آبراه بهمنشیر در آبادان برگزار شد

- ایرنا اجتماعی

سخان سعید سالارزهی درباره بازگشت جناب خان!

- نیک صالحی

رییس قوه قضاییه دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این قوه را ابلاغ کرد

- ایرنا اجتماعی

هفت سرنشین پژو در جاده گُشت سراوان در آتش سوختند

- ایرنا اجتماعی

مهندسی ویروس‌ها برای مبـارزه با سرطان‌های کشنـده

- شفا آنلاین

چطور از باورهای نادرست برای جبران کم آبی بدن عبور کنیم؟

- همشهری زندگی

معدوم سازی بیش از ۱۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در شهریور ماه امسال

- سلامت نیوز

حاشیه نشینی، سرطان صنعت گردشگری ایران

- سلامت نیوز

استفاده از ظرفیت و تفکر بسیج منجر به ارائه بهترین خدمت می شود

- ایرنا فرهنگی

در روز جهانی گردشگری بازدید از موزه های منطقه ۱۱ رایگان است

- ایسنا اجتماعی

باید شکل واقعی تکریم ارباب‌رجوع را نشان دهیم

- فارس اجتماعی

برپایی نمایشگاهی برای معرفی حماسه یگان‌های ارتش در دفاع مقدس

- ایسنا فرهنگی

تاکید کشورهای مختلف بر وحدت عراق و هشدار درباره همه‌پرسی کردستان

- رکنا حوادث

تصمیم عجیب سلطان کمدین دنیا در تقسیم اموالش پس از مرگ / همه فرزندانم از ارث محرومند

- رکنا حوادث

نوباوگان مهدکودک های سراسر کشور بیمه شدند

- فارس اجتماعی

واکنش عوامل فیلم مهران مدیری به تبلیغ فیلم ساعت 5 عصر در شبکه جم

- رکنا حوادث

مطهری: ایران نباید حساسیتی به موضوع کردستان عراق نشان دهد

- رکنا حوادث

افزایش 40 درصدی مصرف دخانیات در کشور/ افزایش بیماری‌های مزمن تنفسی نوزدان متولد شده از مادران قلیانی/ مصرف سالانه 55 میلیارد نخ سیگار در کشور

- فارس اجتماعی

جوان بابلی خود را در باغ مرکبات دار زد / ماموران اورژانس به موقع رسیدند

- رکنا حوادث

اجرای 55 طرح پیشگیری از اعتیاد توسط تشکلهای غیردولتی در مشهد

- ایرنا اجتماعی

بانک اطلاعاتی یکپارچه از ایثارگران ایجاد می شود

- ایرنا اجتماعی

بخش سالمندی در بیمارستان ها راه اندازی می شود

- شفا آنلاین

مهره ناشناخته برانکو برابر الهلال

- رکنا حوادث

چراغپور: الاهلی سه تا خورد؛ الهلال هم دوتا می‌خورد

- رکنا حوادث
پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

خانواده آتنا اصلانی هنگام اجرای حکم اعدام قاتل+عکس

- شفا آنلاین

اعدام زن کثیف در زندان زنجان

- رکنا حوادث

مرگ های وحشتناک در مخزن آمونیاک شهرک صنعتی شیراز + عکس

- رکنا حوادث

قتل پدر در خشم پسر / در استهبان رخ داد

- ایران آنلاین

دورهمی خانم های بازیگر در میهمانی یک برند!+ عکس

- رکنا حوادث

فوری/ منصوریان استعفاء کرد

- رکنا حوادث

بهشتی: ایرانیان همواره حقیقت صلح را به‌جا آورده‌اند/ شاهنامه شرح صلح‌هاست

- ایلنا اجتماعی

تاکید فرماندهان نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی عراق بر یکپارچگی این کشور و تداوم مبارزه با تروریسم

- ایرنا اجتماعی

گردشگری گیلان رنگ و بوی محرم به خود می گیرد

- ایرنا فرهنگی

6 نفر در مترو هدف اسید پاشی قرار گرفتند

- ایران آنلاین

متهمان اصلی بروز سرطان در کشور

- شفا آنلاین

مداد چگونه اختراع شد+عکس

- شفا آنلاین

برگزیدگان بیستمین جشنواره‌ قصه گویی سیستان و بلوچستان معرفی شدند

- ایرنا فرهنگی

شنای مرگبار نوجوان 13 ساله در دریا

- رکنا حوادث

53 میلیون دلاربرای دومین الماس بزرگ دنیا

- رکنا حوادث

زلزله، پیش قلعه خراسان شمالی را لرزاند

- ایرنا اجتماعی

انفجار گاز در چناران موجب تخریب یک خانه شد

- ایرنا اجتماعی

اشتباهات مرگبار، هنگام دوش گرفتن

- شفا آنلاین

معجون های گیاهی که باعث کاهش قند خون می‌شوند

- شفا آنلاین

مرگ مشکوک سه طلبه نوجوان در مدرسه دینی سیستان و بلوچستان

- خبرآنلاین

استفاده از گوشت گربه در تولید سوسیس و کالباس صحت دارد؟

- شریان

دستگیری قاتلی که برادر زن خود را کشته بود

- ایلنا اجتماعی

خوابیدن در حین تغییر ارتفاع هواپیما به گوش آسیب می‌زند

- شفا آنلاین

تصویب اعتبار برای ساخت 2 پاسگاه محیط بانی در آستارا

- ایرنا اجتماعی

جمهوری چک ناسالم ترین کشور جهان شناخته شد

- سلامت نیوز

درمان یائسگی در مردان

- شفا آنلاین

عواقب نصب نادرست لمینیت‌های دندانی

- شفا آنلاین

دستگیری دومین باند هرمی در غرب تهران/ ۱۶نفر روانه زندان شدند

- رکنا حوادث

بیش از 14 هزار عدد قرص روانگردان در رامهرمز کشف شد

- ایرنا اجتماعی

اعترافات هولناک عامل سر بریدن مادر و دختر 4 ساله در تهران +عکس

- شریان

مادامی که ایران اسلامی امام حسین (ع) را دارد هیچ خطری کشور را تهدید نمی کند

- ایرنا فرهنگی

رحیم عبدالهی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر منصوب شد

- مهر اجتماعی

آغاز فعالیت دفاتر خدمات سلامت در ۹ استان کشور

- همشهری زندگی

تیراندازی شبانه دردفتر وکالت / 2 مرد راهی بیمارستان شدند

- رکنا حوادث

آمریکا بزرگترین مانور دفاع موشکی و هوایی ناتو در اسکاتلند را رهبری می‌کند

- رکنا حوادث

صلح و سازش طایفه میری و هوتی ۵ سال بعد از 2 قتل + عکس

- رکنا حوادث

مبارزه با مواد مخدر برای جلوگیری از بروز حس ناامنی اجتماعی ضروری است

- ایرنا اجتماعی

انفجار در پارکینگ منزل مسکونی به دلیل نشت گاز

- ایران آنلاین

کشف سخنرانی هیتلر در خانه مرد سفید پوست قاتل+عکس

- ایران آنلاین

گفتگوی خارج از کادر با بازیگر فیلم‌های دفاع مقدس

- رکنا حوادث
منابع