عکس/ پارك ميليوني خودروها در چذابه و شلمچه
دیگر اخبار