پلاسکو آنقدر نوسازی نشد تا ناگهان ویران شد | شفقنا زندگی