فرود چترباز بر روی نرده های مراسم روز ارتش/ عکس
دیگر اخبار