عکس/ گنبد و بارگاه حضرت خدیجه(س) قبل از تخریب
دیگر اخبار