دوشنبه، 16 مرداد، 1396
       

پسری که تبدیل به سنگ می شود/ عکسشفقنا زندگی- این پسربیماری خاصی دارد که اورا به سنگ تبدیل میکند. این پسر11 ساله بیماری خاصی داردکه ضخامت پوست اورابیشترمیکندوبه نوعی اورابه سنگ تبدیل میکند. والدین این پسرپولی برای درمان اوندارند

    #پسر سنگی،
آخرین اخبار