همه دستفروش ها فقیر نیستند/ مجبور نیستم نگاه های سنگین کارفرما را تحمل کنم | شفقنا زندگی