انتخاب يک مسلمان به عنوان اولين رئيس جمهور زن سنگاپور
چهارشنبه 22 شهریور 1396 | 12:56


انتخاب يک مسلمان به عنوان اولين رئيس جمهور زن سنگاپور

دیگر اخبار