یکشنبه، 23 مهر، 1396
       

دستگاه خودپردازى که داستانهاى کوتاه به مردم می دهد/ عکسشفقنا زندگی- دستگاه خودپردازى در فرانسه وجود دارد که داستانهاى کوتاه رایگان به مردم می‌دهد.

 این ماشینها داستانهاى کوتاه چنددقیقه اى را با هدف افزایش مطالعه به جاى استفاده از موبایل هدیه می‌دهند

آخرین اخبار