جمعه، 26 آبان، 1396
       

زندگى و امید ادامه دارد/ تصویری قابل تامل از زلزله کرمانشاهفرش زیر پایش و جارویی در دست
زندگى و امید ادامه دارد …

آخرین اخبار