سه شنبه، 30 آبان، 1396
       

تصویر ماهواره ای سازمان ملل از میزان خسارات زلزله کرمانشاهشفقنا زندگی- تصویر ماهواره ای سازمان ملل از میزان خسارات زلزله به شهرستان سر پل ذهاب

زرد ؛حداقل خسارت
بنفش؛ حداکثر خسارت

 

آخرین اخبار