سه شنبه، 3 بهمن، 1396
       

طلبه ای که از نانوایی ارتزاق می کند/ تصاویرشفقنا زندگی- محمد ملکی روحانی روستای آلمان آباد در ارومیه است که در کنار تبلیغ امور دینی، با برادرش مغازه نانوایی را اداره می کند، می گوید از نانوایی ارتزاق می کند و تبلیغ امور دینی را از بابت وظیفه انجام می دهد.

آخرین اخبار