بازیهای کامپیوتری کودکان

بازیهای کامپیوتری کودکان


راهکارهایی برای کمک به والدین در کنترل بازیهای کامپیوتری کودکان

شنبه 21 مرداد 1396
      شفقنا زندگی- رایانه ها که امروز تقریباً در بیش تر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو روی سکه دارند که یک روی آن، بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیش رفت امور است و روی دیگر آن، استفاده های نادرست و نابجا است که گاه، آسیب های فراوان را در پی ...
دیگر اخبار