#حوادث پادگانها

چرایی حوادث خونبار در پادگان ها در گفت وگو با کارشناسان: 

هسته های مشاوره در نیروهای مسلح تشکیل شود/ این حوادث نشان دهنده یک سندروم عمیقتر است

    شفقنا زندگی- اسلحه ای در دست، دوستانی در برابر و یاسی که انگشت می فشارد بر ماشه. مرگ و خون و جنون. و سربازی که سر بازی اسلحه بازی جان باخت بی چرا. پسران جوانی با موهای تراشیده و پوتین های سنگین تصویری همیشگی است از آنها که برچسب سرباز اجباری می خورند و برای گذراندن دو سال از عمر خود در پادگان ها اعزام می شوند. پیرترها از مصایبش خاطره ها دارند و باوری پایدار که سختی های سربازی امروز سر سوزنی مانند گذشته نیست اما برای پسران نوجوان و جوانی که قرار است با خدمت مقدس مرد شوند گام گ ...
آخرین اخبار