حوادث پادگانها

حوادث پادگانها


هسته های مشاوره در نیروهای مسلح تشکیل شود/ این حوادث نشان دهنده یک سندروم عمیقتر است

جمعه 20 مرداد 1396
    شفقنا زندگی- اسلحه ای در دست، دوستانی در برابر و یاسی که انگشت می فشارد بر ماشه. مرگ و خون و جنون. و سربازی که سر بازی اسلحه بازی جان باخت بی چرا. پسران جوانی با موهای تراشیده و پوتین های سنگین تصویری همیشگی است از آنها که برچسب سرباز اجباری می خورند و برای گذراندن دو سال از عمر خود در پادگان ها اعزام ...
دیگر اخبار