طرح تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

طرح تابعیت به فرزندان مادران ایرانی


داغ سه جلد بر ریشه های مادری!

چهارشنبه 15 شهریور 1396
شفقنا زندگی- میمنت گلشنی: «تا حرف از بچه های ما می شود همه فقط از بی سوادی این بچه ها گلایه می کنند و اینکه چرا مدرسه حاضر به ثبت نام نیست. اما برای من که 15 سال است با یک مرد افغان زندگی می کنم مهم تر از مدرسه این است که اصلاً هیچ کجا بچه های من را آدم حساب نمی کنند. انگار چون شناسنامه ندارد حق راه رفتن در کشور مادری ...
دیگر اخبار